Przejdź do treści

Polepszenie jakości resuscytacji

Usługi i programy

 Nowa, przełomowa metoda trenowania umiejętności resuscytacyjnych

Typowe wyzwania związane z trenowaniem umiejętności resuscytacyjnych

Jakość

Wiele osób świadczących opiekę zdrowotną w ramach swojej praktyki klinicznej nie wykonuje regularnie RKO – niektórzy przeprowadzają ją jedynie podczas szkolenia raz lub dwa razy w roku (1). Badania pokazują, że umiejętności związane z wykonywaniem uciśnięć klatki piersiowej i oddechów ratowniczych maleją, jeśli nie są wykorzystywane, a tym samym spada ogólna jakość RKO. Może do tego dojść już 3 miesiące po szkoleniu (2).


Zgodność z wymaganiami

W jaki sposób instytucje służby zdrowia mogą zapewnić wysoką jakość RKO i zachować zgodność z protokołami? Obecnie pracownicy służby zdrowia spędzają niezliczone godziny, gromadząc, potwierdzając i dokumentując uczestnictwo w szkoleniach na potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych raportów.


Koszty

Oprócz kosztów związanych z udziałem personelu w ćwiczeniach poza oddziałem i wynagrodzeniem dla instruktora tradycyjne szkolenie w zakresie RKO pociąga za sobą również koszty pośrednie, takie jak poświęcenie czasu pracy na oddziale, co może skutkować pogorszeniem opieki nad pacjentem.

RQI Polepszenie jakości resuscytacji

Program RQI stworzono, aby odpowiedzieć na te wyzwania

Laerdal Analytics zgodność z przepisami i poprawą jakości

Program RQI jest powiązany z narzędziami do zarządzania danymi, na przykład z dedykowanymi narzędziami do zarządzania edukacją i narzędziami analitycznymi. Poza przekazywanymi na żywo informacjami zwrotnymi dotyczącymi wyników ćwiczenia umożliwiają one wizualną analizę placówki. Dane dotyczące wyników poszczególnych działów i osób mogą być obserwowane w miarę upływu czasu. Raporty umożliwiają definiowanie celów związanych z poprawą jakości, co jest bardzo cenne pod kątem działań audytowych i sprawozdawczości zarządczej.Szkolenie w placówce obniża koszty i pozwala zyskać czas na opiekę nad pacjentami

W ramach RQI szkolenie staje się elementem samokształcenia i odbywa się na miejscu. Dzięki temu pracownicy służby zdrowia nie opuszczają swojego oddziału, a ćwiczenia mogą wykonywać w dowolnym momencie zgodnie z indywidualnym grafikiem. Dane z wdrożonych programów RQI pokazują, że ćwiczenia odbywają się przez całą dobę, a najwięcej sesji odnotowano w okresie zmian dyżurujących zespołów.

Instruktorzy i edukatorzy placówki dysponują dzięki temu większą ilością czasu i pieniędzy, które można zainwestować w szkolenia zespołowe i określone obszary ryzyka, nie zaś w ćwiczenie podstawowych umiejętności.

Wyobraź sobie, że w zakresie podstawowych technik podtrzymywania życia musisz w ciągu roku przeszkolić 1000 osób – każdą przez 3,5 godziny. Dzięki wdrożeniu programu RQI szkolenie można skrócić przynajmniej o 1 godzinę na osobę. Daje to tysiąc godzin rocznie.

Tysiąc dodatkowych godzin na opiekę nad pacjentami.

RQI w akcji

Texas Health Resources, USA

Texas Health Resources, USA

Dwa lata po wdrożeniu programu RQI w szpitalu Texas Health Resources w Dallas w stanie Teksas osiągnięto:

  • ukończenie cokwartalnego kursu na poziomie 98%
  • zmniejszenie kosztów szkolenia RKO o 250 000 dolarów
  • wzrost współczynników przeżycia o 21%

Personel Texas Health Resources obecnie bardzo ceni program RQI i nie chce wracać do szkoleń w salach lekcyjnych, ponieważ program odpowiada na potrzeby w zakresie poprawy jakości RKO.

Cabrini Health, Australia

Aby spełnić normy National Safety and Quality Health Service (NSQHS) szpital Cabrini Health w Australii wprowadził program RQI wśród całego personelu zajmującego się opieką zdrowotną.

100% pracowników ukończyło szkolenie, a dane wykazały, że ćwiczenia mogły odbywać się przez całą dobę, przy czym najwięcej sesji odnotowano w okresie zmian dyżurujących zespołów.

Dzięki programowi RQI szpital otrzymał wpis „Met with Merit” (Wyróżnienie) na akredytacji.

Poproś o więcej informacji

Jaką formę kontaktu preferujesz?
<p>Wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z <a href="/pl/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Polityką Prywatności Laerdala</a>.</p>

Cytowane badania:

  1. Paramedic exposure to out-of-hospital cardiac arrest is rare and declining in Victoria Australia. [Kontakt ratowników medycznych w stanie Wiktoria w Australii z przypadkami pozaszpitalnego zatrzymania krążenia są sporadyczne i stają się coraz rzadsze.] Dyson et al. 2015. Resuscitation 89, 93–98.

  2. Part 16: [Część 16:] Education, Implementation, and Teams 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. [Edukacja, implementacja i zespoły. Wytyczne AHA dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej i postępowania w przypadkach nagłych zaburzeń krążenia z 2010 r.]. Bhanji et al. Circulation. 2010;122(suppl 3):S920–S933

  3. Low-Dose, High-Frequency CPR Training Improves Skill Retention of In-Hospital Pediatric Providers. [Krótkie, częste szkolenia w zakresie RKO poprawiają zachowanie umiejętności pracowników oddziałów pediatrycznych.] Sutton et al. Pediatrics. 2011;128:e145–e151